RS i BiH Vijesti

Ukra­de­na stru­ja vri­je­dna 695.000 KM

 Na po­dručju ko­je po­kri­va „Elek­tro­kra­ji­na“ pro­šle go­di­ne ot­kri­ve­no je 219 slučaje­va neo­vla­šte­ne po­troš­nje, odno­sno krađe stru­je, sa obračuna­tom po­troš­njom od 695.788 KM, pot­vrdi­li su iz ovog pre­du­zeća za „Ne­za­vi­sne no­vi­ne“.

Po­dručje ko­je po­kri­va ovo pre­du­zeće čine Ba­nja­lu­ka, Gra­di­ška, Ko­zar­ska Du­bi­ca, La­kta­ši, Mrko­njić Grad, No­vi Grad, Prnja­vor, Pri­je­dor, Srbac, Čeli­nac i Ši­po­vo.

Ka­ko na­vo­de iz „Elek­tro­kra­ji­ne“, upo­ređujući go­re na­ve­de­ne broj­eve sa slučaje­vi­ma neo­vla­šte­ne po­troš­nje elek­trične ener­gi­je u 2021. go­di­ni, taj broj je ne­što ma­nji, jer je ta­da evi­den­ti­ra­no 245 slučaje­va.

„Naj­veći broj slučaje­va neo­vla­šte­ne po­troš­nje odno­si se na sa­mou­ključenje bez elek­tro­ener­get­ske sa­gla­snos­ti, ugo­vo­ra o sna­bdije­va­nju ili uključenja po­sli­je is­ključenja kraj­njih ku­pa­ca zbog du­ga“, re­kli su iz „Elek­tro­kra­ji­ne“.

Sa dru­ge stra­ne, iz Mi­nis­tar­stva unu­traš­njih po­slo­va (MUP) RS, kažu da je u to­ku pro­šle go­di­ne evi­den­ti­ra­no 139 slučaja krađe stru­je u Srpskoj.

„Po­li­cij­ski službe­ni­ci Mi­nis­tar­stva unu­traš­njih po­slo­va Re­pu­bli­ke Srpske od ja­nu­ara do de­cem­bra 2022. go­di­ne evi­den­ti­ra­li su 139 slučaje­va krađe elek­trične ener­gi­je, ko­je je počini­lo 140 oso­ba“, re­kli su za „Ne­za­vi­sne no­vi­ne“ iz MUP RS.

Iz „Elek­tro­kra­ji­ne“ kažu da ne­sa­vje­sni po­tro­šači najčešće ski­da­ju plom­be, utiču na ne­pra­vil­nost ra­da mjer­nih uređaja, odno­sno bro­ji­la ili na ožičenje mjer­nog mjes­ta.

Pre­ma Kri­vičnom za­ko­ni­ku Re­pu­bli­ke Srpske, onaj ko neo­vla­šte­no ko­ris­ti elek­tričnu ener­gi­ju, može biti ka­žnjen ka­znom za­tvo­ra od šest mje­se­ci pa čak do pet, odno­sno osam go­di­na, te novčanom ka­znom, a u za­vi­snos­ti od to­ga ko­li­ko je stru­je ukra­de­no te ko je počinio ovo kri­vično dje­lo.

Ka­ko na­gla­ša­va­ju iz ovog pre­du­zeća, iz go­di­ne u go­di­nu evi­den­tno je sma­nje­ne broj slučaje­va krađe stru­je, a s ob­zi­rom na to da se neo­vla­šte­na po­troš­nja tre­ti­ra kao kri­vično dje­lo od ju­la 2017. go­di­ne.

„U go­di­ni pri­je to­ga, tj. 2016. go­di­ne, evi­den­ti­ran je 721 slučaj neo­vla­šte­ne po­troš­nje elek­trične ener­gi­je, te je sva­ke na­re­dne go­di­ne pri­mje­tan trend opa­da­nja evi­den­ti­ra­nih slučaje­va, kao što je izražen i trend sma­nje­nja ko­mer­ci­jal­nih i uku­pnih dis­tri­bu­ti­vnih gu­bi­ta­ka pre­du­zeća“, do­da­ju iz ovog pre­du­zeća.

Oni sma­tra­ju da su na­ve­de­ni tren­do­vi sa­mo u ma­njoj mje­ri re­zul­tat po­me­nu­tih za­kon­skih odre­daba, a u većoj mjeri, pri­je sve­ga, in­ten­zi­vnih akti­vnos­ti pre­du­zeća na pre­du­pređenju i ot­kri­va­nju neo­vla­šte­ne po­troš­nje.

Pre­ma nji­ho­vim ri­ječima, „Elek­tro­kra­ji­na“ se pro­tiv neo­vla­šte­ne po­troš­nje bo­ri, ka­ko spro­vođenjem mje­ra kon­tro­le kri­tičnih po­dručja, ta­ko i in­ves­ti­ci­onim akti­vnos­ti­ma na iz­mje­šta­nju mjer­nih mjes­ta iz obje­ka­ta po­troš­nje i ugra­dnji pa­me­tnih bro­ji­la sa op­ci­ja­ma da­ljin­skog očita­nja po­troš­nje i upo­zo­re­nja na neo­vla­šte­no dje­lo­va­nje na bro­ji­lo.

„Ka­da se za­vrši aktu­el­ni pro­je­kat mo­der­ni­za­ci­je dis­tri­bu­ti­vne mreže, ‘Elek­tro­kra­ji­na’ će ima­ti vi­še od 50.000 ugrađenih pa­me­tnih bro­ji­la, sa čime ćemo po­kri­ti 20 od­sto od uku­pnog bro­ja ko­ri­sni­ka“, za­ključuju iz ovog pre­du­zeća.

 

 

Izvor: Nezavisne

BONUS VIDEO

Slični članci

Mogu li se mladi u BiH nadati boljem sutra?

Urednik

Mostar: Nestao Bruce Lee

Urednik

Hrvatska trenutno favorit za pobjedu na Evroviziji: Evo na kojem mjestu je Srbija

Urednik

Teja Dora će predstavljati Srbiju na „Evroviziji“ u Malmeu

Urednik

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

Urednik

Čast i privilegija: Trener Leotara u stručnom štabu Srbije

Urednik

Mlijeko u BiH dva puta skuplje nego u Hrvatskoj, a maslac čak tri puta

Urednik

Učenik napao nastavnika u školi u Crnoj Gori

Urednik

Trebinje nizom aktivnosti njeguje sjećanje na vladiku Atanasija

Urednik

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavljamo da se slažete sa ovim, ali možete odustati ako želite. Prihvati Pročitaj više